Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stratagem /'strætədʒəm/  

  • Danh từ
    mưu mẹo, mưu kế
    a cunning stratagem
    mưu mẹo xảo quyệt