Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mẹo, mưu mẹo, ngón gian xảo
  pretending to faint was merely [an] artifice
  vờ xỉu đi chỉ là một mưu mẹo

  * Các từ tương tự:
  artificer