Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính chất bí mật, tính chất kín đáo
    tính không trung thực, tính nham hiểm