Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thủ đoạn gian trá, ngón bịp bợm