Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

evasiveness /i'veisivnis/  

  • Danh từ
    sự lảng tránh, sự tránh né