Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hanky-panky /,hæηki'pæηki/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ) trò xỏ lá ba que
    hành vi hư đốn (nhất là về tình dục)