Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

goings-on /'gəʊiηz'ɔn/  

  • Danh từ
    (số nhiều)
    (khẩu ngữ) sự cố
    there were some strange goings-on  door last night
    đêm qua ở nhà bên cạnh đã xảy ra những sự cố lạ thường