Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

skulduggery /'skʌldʌgəri/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ),(đùa cợt) sự lừa bịp
    hành động xấu xa hủ bại

    * Các từ tương tự:
    skulduggery, skullduggery