Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự lừa dối
    mánh khóe gian dối, mánh lới

    * Các từ tương tự:
    deceitful, deceitfully, deceitfulness