Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deceitfulness /di'si:tfəlnis/  

  • Danh từ
    sự dối trá, sự gian dối