Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deceitfully /di'si:tfʊli/  

  • Phó từ
    [một cách] dối trá, [một cách] gian dối