Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fraudulence /'frɔ:djʊləns/ /'frɔ:dʒʊləns/  

  • Danh từ
    tội dối trá
    tội lừa đảo