Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subreption /'sʌb'repʃn/  

  • Danh từ
    sự cướp đoạt
    trò gian dối; thủ đoạn che giấu
    sự bóp méo sự thật, sự xuyên tạc sự thật