Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dishonesty /dis'ɒnisti/  

  • Danh từ
    tính chất bất lương
    tính chất bất chính