Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    mưu mẹo
    nghĩ ra một mẹo để vào rạp chiếu bóng mà không phải trả tiền