Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maneuver /mə'nu:və[r]/