Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cổ)
    thói bất lương
    hành động bất lương