Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

treachery /'tret∫əri/  

  • Danh từ
    sự phản bội; sự phản trắc
    (thường số nhiều) hành động phản bội, hành động phản trắc