Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái bẫy (để bẫy thỏ, chim…)
  the rabbit foot was caught in a snare
  con thỏ mắc chân vào bẫy
  cạm bẫy
  hết thảy lời hứa hẹn của hắn ta chỉ là cạm bẫy và lừa dối
  (âm nhạc) dây mặt trống (căng dưới mặt trống để tăng âm)
  Động từ
  bẫy, đánh bẫy
  snare a rabbit
  bẫy con thỏ
  snare a rich husband
  (nghĩa bóng) chài được một chồng giàu

  * Các từ tương tự:
  snarer