Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự thí quân (đánh cờ)
    (Nghĩa bóng) đòn mở đầu tính toán sao cho có lợi
    đòn mở đầu của ông ta trong cuộc tranh luận là một công kích trực tiếp chính sách của chính phủ