Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chiến lược
  military strategy
  chiến lược quân sự
  sự khéo trù tính
  nhờ trù tính cẩn thận, chị ta đã thương lượng được một mức tăng lương đáng kể