Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scenario /si'nɑ:riəʊ/  /si'næriəʊ/

 • Danh từ
  (số nhiều scenarios)
  kịch bản
  viễn cảnh
  a possible scenario for war
  một viễn cảnh về chiến tranh có thể xảy ra

  * Các từ tương tự:
  Scenario analysis