Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chính sách
  British foreign policy
  chính sách đối ngoại của Anh
  (nghĩa bóng) cách xử sự
  is honesty the best policy?
  trung thực có phải là cách xử sự hay nhất không?
  Danh từ
  hợp đồng; khế ước
  an insurance policy
  hợp đồng bảo hiểm

  * Các từ tương tự:
  Policy - off, Policy coordination, Policy instruments, Policy targets, policy-holder, policymaker, policymaking