Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đồ lặt vặt loè loẹt, vô giá trị