Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tính kiêu căng
  tính hư ảo, tính phù phiếm
  tính phù phiếm của những thành công của con người
  vanities
  (số nhiều) chuyện phù hoa; hư danh

  * Các từ tương tự:
  vanity bag, vanity box, vanity case