Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gimcrack /'dʒimkræk/  

  • Tính từ
    lòe loẹt rẻ tiền
    gimcrack ornaments
    những đồ trang trí lòe lẹt rẻ tiền