Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contemporaneous /kən,tempə'reiniəs/  

 • Tính từ
  (+ with)
  cùng thời (với)
  contemporaneous events
  những sự kiện xảy ra cùng thời

  * Các từ tương tự:
  contemporaneously, contemporaneousness