Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ, cấp cao nhất của late
  muộn nhất; mới nhất, gần đây nhất
  the latest news
  tin mới nhất
  at the latest
  muộn nhất
  cuối cùng, chậm nhất, muộn nhất