Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

synchronic /siη'krvnik/  

  • Tính từ
    (ngôn ngữ học) đồng đại
    như synchronous