Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

synchronous /'siηkrənəs/  

  • Tính từ
    đồng thời
    synchronous events
    sự kiện đồng thời
    (vật lý học) đồng bộ