Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

newfangled /'nju:fæŋgld/  

  • Tính từ
    (thường thuộc ngữ, xấu)
    tân tiến
    you and your newfangled notions!
    Các anh và những khái niệm tân tiến của các anh!