Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (+ with)
  cùng tuổi
  cùng thời
  Danh từ
  người cùng tuổi
  người cùng thời; vật cùng thời

  * Các từ tương tự:
  coevality, coevally