Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concurrent /kən'kʌrənt/  

 • Tính từ
  (+ with)
  xảy ra đồng thời
  developments concurrent with this
  sự tiến triển [xảy ra] đồng thời với điều đó

  * Các từ tương tự:
  concurrent operation, concurrent process, concurrent processing, concurrently