Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concurrent operation   

  • (Kỹ thuật) vận hành đồng thời; phép toán đồng thời