Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concurrent processing   

  • (Kỹ thuật) xử lý đồng thời