Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) quá trình đồng thời

    * Các từ tương tự:
    concurrent processing