Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concurrently /kən'kʌrəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] đồng thời
    he has been given two prison sentences to run concurrently
    nó đồng thời bị hai án tù, nó bị hai án tù cùng một lúc