Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

formulation /,fɔ:mjʊ'lei∫n/  

 • Danh từ
  sự trình bày, sự diễn đạt
  cách trình bày, cách diễn đạt
  choose another formulation
  chọn một cách trình bày khác

  * Các từ tương tự:
  formulation (of equation)