Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  con đực giống (cha)
  con đực giống của nhiều con ngựa đua hay
  Động từ
  là con đực giống (cha) của (một con động vật)
  một con ngựa cái non lấy giống từ một con ngựa đua nổi tiếng

  * Các từ tương tự:
  siree, siren, sirenian