Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sirenian /sai'ri:niən/  

  • Tính từ
    (động vật học) (thuộc) bộ lợn biển
    Danh từ
    (động vật học) lợn biển