Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

initiation /i,ni∫i'ei∫n/  

 • Danh từ
  (+ of) sự bắt đầu, sự khởi xướng
  the initiation of an investigation
  sự bắt đầu một cuộc điều tra
  (+ into) sự kết nạp
  an initiation ceremony
  lễ kết nạp