Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

introduction /,intrə'dʌk∫n/  

 • Danh từ
  sự giới thiệu, lời giới thiệu
  a letter of introduction
  thư giới thiệu
  a person who needs no introduction
  một người không cần giời thiệu (vì là người quá nổi tiếng)
  phần mở đầu
  the introduction explains how the chapters are organized
  phần mở đầu giải thích bố cục của các chương sách
  sách nhập môn
  an Introduction to Astronomy
  sách Thiên văn học nhập môn
  bước đầu làm quen với
  his introduction to modern jazz
  sự bước đầu làm quen của anh ta với nhạc jazz hiện đại.
  sự đưa vào dùng lần đầu tiên
  the introduction of new manufacturing methods
  sự đưa vào áp dụng lần đầu tiên các phương pháp sản xuất mới.
  giống vật được nhập vào, giống cây được đưa vào
  the rabbit is a relatively recent introduction in Australia
  thỏ là giống mới nhập vào Châu Úc gần đây.
  (âm nhạc) khúc mở đầu, nhạc mở đầu