Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

installation /,instə'lei∫n/  

 • Danh từ
  sự đặt, sự lắp (thiết bị…)
  trang thiết bị, máy móc
  a heating installation
  thiết bị sưởi ấm
  tấn công các cứ điểm hỏa tiễn của địch
  sự làm lễ nhậm chức của (ai)