Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự xếp việc cho; sự xếp nơi cho
    the placement of orphans
    sự xếp nơi cho trẻ mồ côi