Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

employment /im'plɔimənt/  

 • Danh từ
  sự thuê làm
  sự làm công; việc làm
  out of regular full-time employment
  không có việc làm thường xuyên
  find employment
  đi tìm việc làm

  * Các từ tương tự:
  employment agency, Employment Service, Employment subsidies