Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Dịch vụ việc làm
    Các văn phong nhà nước hay tư nhân cố gắng sắp xếp những người xin việc vào các chỗ trống hiện có