Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  thuê, mướn
  hire a bicycle
  cho thuê xe đạp
  kẻ giết mướn
  [+ out] cho thuê, cho mướn
  we hire out our vans for the day
  chúng tôi cho thuê xe tải tính theo ngày
  Danh từ
  sự thuê, sự cho thuê
  have the hire of a car for a week
  thuê chiếc xe một tuần lễ
  this suit is on hire
  bộ quần áo này là để cho thuê
  tiền thuê, tiền mướn
  work hire
  làm thuê lĩnh tiền
  ply for hire
  xem ply

  * Các từ tương tự:
  hire system, hire-purchase, hireable, hired, hired girl, hired hand, hired man, hireling