Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hired hand /,haiəd'hænd/  

  • (Mỹ)
    lao công trang trại