Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hợp đồng cho thuê (nhà, đất)
  a new lease of life
  xem new
  Động từ
  cho thuê; thuê [theo hợp đồng]
  we will lease you the house for a year
  tôi sẽ cho ông thuê ngôi nhà này một năm

  * Các từ tương tự:
  lease-purchase, leasehold, leaseholder