Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leaseholder /'li:shəʊldə[r]/  

  • Danh từ
    người thuê (một bất động sản theo hợp đồng)